Statut


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Skupština Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, održana 26. rujna 2015. godine, donijela je

STATUT
Hrvatskog društva glazbenih teoretičara

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv je Udruge: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (u daljem tekstu Udruga).

Skraćeni je naziv Udruge: HDGT.

Udruga će, uz naziv na hrvatskom, rabiti puni i skraćeni naziv na engleskom i njemačkom jeziku. Engleski je naziv Croatian Association of Music Theorists. Engleski skraćeni naziv je CAMT.

Njemački je naziv Kroatischer Verband der Musiktheoretiker. Njemački skraćeni naziv je KVM.

Sjedište je Udruge u Zagrebu. Odluku o adresi donosi Predsjedništvo.

 

Članak 3.

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat je promjera 35 mm, a sadrži naziv: HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH TEORETIČARA uz obod te skraćeni naziv HDGT i oznaku sjedišta u sredini (ZAGREB).

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teorije glazbe, nastave teorijskih glazbenih predmeta, glazbene umjetnosti i kulture. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture, umjetnosti i obrazovanja.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • razvijanje pedagogije nastave teorijskih glazbenih predmeta organiziranjem predavanja, seminara i poticanjem svih ostalih vidova stručnog usavršavanja nastavnika i svih zainteresiranih,
 • poticanje učeničkih susreta, smotri i natjecanja iz teorijskih glazbenih disciplina,
 • poticanje stvaranja literature za nastavu teorijskih glazbenih predmeta,
 • organiziranje recenzentskih timova za predloženu literaturu,
 • poticanje znanstvenoistraživačkoga rada u području teorije glazbe
 • objavljivanje u elektroničkom formatu i tiskom časopisa, biltena i brošura te prijevoda i autorskih knjiga, stručnih radova i članaka, priručnika, zbirka didaktičkih primjera i zadataka za vježbu te sve druge literature za nastavu teorijskih glazbenih predmeta i druga područja svoje djelatnosti,
 • praćenje pojave literature vrijedne za nastavu teorijskih glazbenih predmeta i redovito obavještavanje članstva o toj literaturi te omogućavanje nabavke iste pod najboljim uvjetima,
 • uključivanje savjetodavno u izradu nastavnih programa i normativa nastave teorijskih glazbenih predmeta te, prema potrebi, predlagati njihovu izmjenu, dopunu ili promjenu,
 • sukladno mogućnostima sudjelovanje u stipendiranju školovanja nadarenih učenika,
 • sukladno mogućnostima sudjelovanje u stipendiranju stručnoga usavršavanja nastavnika teorijskih glazbenih predmeta.
 • informiranje javnosti o djelatnostima i postignućima Udruge,
 • uspostavljanje i jačanje suradnje sa glazbenim školama, glazbenim akademijama i sličnim glazbenim učilištima te svim srodnim udrugama, ustanovama i organizacijama u Hrvatskoj, Europi i svijetu.
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad i sudjelovanje u glazbenim, glazbenoteorijskim i glazbenopedagoškim zbivanjima na području Hrvatske, Europe i svijeta.
 • poticanje svih oblika međunarodne suradnje na području glazbenoteorijskoga znanstveno-istraživačkog rada,
 • poticanje praćenja i sudjelovanja u svim međunarodnim događajima vezanim uz teoriju glazbe

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima elektroničkim putem, pisanim izvješćima, kroz časopis Udruge, na posebnim skupovima članova Udruge ili na koji drugi način (uz javne nastupe članova Udruge i sl.)
 • putem medija.

II. ČLANSTVO

Članak 9.

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH TEORETIČARA je udruga predavača teorijskih glazbenih predmeta u glazbenim učilištima svih razina, predavača glazbene umjetnosti, glazbene kulture i povijesti glazbe te svih koji promiču teoriju glazbe, na bilo koji način.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba.

Član Udruge može biti:

a) Redovni član
b) Počasni član
c) Umirovljeni član

Članak 10.

O prijemu u redovno članstvo odlučuje Predsjedništvo Društva, na pismeni zahtjev.

Redovnim članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi Predsjednik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, adresi stanovanja, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Redovni članovi redovito sudjeluju u radu udruge te imaju pravo birati i biti birani.

Počasno članstvo dodijeljuje Skupština Udruge na prijedlog člana Udruge. Počasni članovi mogu biti pojedinci  iznimno zaslužni za ostvarenje ciljeva Udruge.

Umirovljenjem redovni članovi automatski stječu status umirovljena člana Udruge.

Članak 11.

Visinu članarine određuje Predsjedništvo.

Članak 12.

Članarinu ne plaćaju počasni članovi te umirovljeni članovi.

III. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 13.

Članovi Udruge imaju ova prava i obveze:

 • da sudjeluju u radu Udruge,
 • da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • da biraju i da budu birani u tijelu Udruge,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge,
 • da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
 • čuvaju materijalna dobra i izvršavaju preuzete obveze,
 • da plaćaju članarinu,
 • da budu obaviješteni o radu Udruge.

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • ako član iz bilo kojega razloga bude lišen poslovne sposobnosti,
 • neplaćanjem članarine protekom jedanaest  mjeseci nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
 • isključivanjem, kao mjerom stegovne odgovornosti,
 • smrću člana.

Članak 15.

Član koji djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa Udruge ili nanese štetu ugledu ili interesima Udruge, bit će isključen iz Udruge i brisan iz popisa članova.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo.

Isključeni član ima pravo u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 90 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 17.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Rješavanje sporova/sukoba interesa u domeni je rada Predsjedništva Udruge. Odluka je Predsjedništva konačna.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Udrugu čine ova tijela:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Predsjednik i Dopredsjednik

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo uprave Udruge, a čine ju redovni poslovno sposobni članovi. Rad Skupštine je javan.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge i o tome, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, mjestom i vremenom održavanja, obavještava članove Udruge, najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine. Do dana održavanja Skupštine, svaki član može uputiti pisani prijedlog za dopunu dnevnog reda. Konačni dnevni red utvrđuje Skupština.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine, ako to zatraži najmanje jedna petina redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj, na isti način na koji Skupštinu saziva predsjedik Udruge.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje deset članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika sjednici Skupštine predsjedava Dopredsjednik. U slučaju da su oboje odsutni, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar, i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano bez obzira na broj nazočnih članova.

Glasovanje o svemu potrebnome na sjednici je javno, ukoliko Skupština ne odluči drukčije. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 22.

Skupština Udruge:

 • daje opće smjernice radu Udruge,
 • usvaja Statut Društva i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 • utvrđuje godišnji program rada,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge,
 • bira i razrješava druga tijela Udruge
 • donosi odluku o proglašenju počasnog člana Udruge,
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • odlučuje o molbama, pritužbama i žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • raspravlja i odlučuje o svim predmetima koji su vezani uz rad Udruge te koji su na dnevnom redu.

Članak 23.

Prilikom izbora članova u tijela uprave Udruge ističe se više kandidata od potrebnog broja. Odlukom skupštine izbor može biti obavljen javnim ili tajnim glasovanjem.

Članak 24.

Opoziv člana tijela uprave Udruge prije isteka njihova mandata moguć je ako:

 1. djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa Udruge,
 2. svojim radom nanese štetu Udruzi,
 3. nedovoljnom aktivnošću koče rad tijela uprave.

Zahtijev za opoziv podnosi pismeno bilo koji član Udruge, a stavlja se na dnevni red Skupštine te izglasava većinom glasova nazočnih članova. O opozivu se glasuje tajno, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 25.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine, koje rukovodi radom Udruge. Sastoji se od sedam (7) članova. Mandat članova traje četiri godine, s mogućnošću ponovnoga izbora.

Predsjedništvo može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva, javnim glasovanjem. Sjednice su predsjedništva javne.

Članak 26.

Predsjedništvo izvršava odluke Skupštine i postupa sukladno Statutu Udruge, a za svoj rad odgovara Skupštini. Predsjedništvo:

 • bira između svojih članova Predsjednika i Dopredsjednika Udruge,
 • brine o provedbi odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta te njegovih izmjena i dopuna,
 • brine o izvršenju programa rada Udruge
 • upravlja imovinom Udruge,
 • osniva radne skupine za pojedina područja djelovanja Udruge,
 • donosi odluku o prijemu u članstvo redovitog člana Društva,
 • odlučuje o promjeni adrese Društva.

Članak 27.

Predsjednik Udruge osigurava i provodi njezin pravilan i zakonit rad. Predsjednika i Dopredsjednika bira Predsjedništvo između svojih članova, na vrijeme od 4 godine, s tim da mogu biti izabrani više puta za redom.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • brine se o upoznavanju javnosti s djelovanjem Udruge,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, Predsjedništva i Statutu Udruge
 • podnosi izvješća o radu Udruge Predsjedništvu i Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 28.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, sa istim obvezama i ovlastima kao i Predsjednik Društva.

VI. IMOVINA DRUŠTVA

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od broja nazočnih na sjednici Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Članak 31.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština, iz redova članova Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova broja nazočnih članova Skupštine Udruge, nakon provedene rasprave.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 26. rujna 2015. godine.

Tihomir Petrović, prof.
predsjednik udruge