Ritamske vježbe


Autorica: Alida Jakopanec

Drugo, promijenjeno i znatno dopunjeno izdanje, 2021.

ogledne stranice

Prvo izdanje Ritamskih vježbi (Zagreb: HDGT, 2012.) nastalo je na poticaj Tihomira Petrovića, osnivača i dugogodišnjega predsjednika Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara. Sa željom i ciljem unaprjeđenja nastave teorijskih glazbenih predmeta, Tihomir Petrović utemeljio je i Biblioteku HDGT-a, u kojoj je tijekom proteklih dvadeset godina tiskan impozantan broj instruktivnih izdanja te znanstvenih, stručnih i ostalih knjiga i notnih izdanja. Ponosna sam i zahvalna što je priručnik Ritamske vježbe dio te vrijedne Biblioteke.

Rad na ritmu i metru zauzima važno mjesto u području nastave solfeggia, ne samo u osnovnoj, već i u srednjoj glazbenoj školi, gdje donosi nove ritamske probleme i kombinacije, zbog čega se kod nas uglavnom zasebno obrađuje i uvježbava.

Kroz uporabu prvoga izdanja priručnika u nastavnoj praksi ukazala se potreba za određenim ispravcima i promjenama, stoga je drugo izdanje Ritamskih vježbi po opsegu gotovo dvostruko veće od prvoga. Problematika ritamske građe kroz vježbe je u priručniku raspoređena prvo prema podjelama dobe (binarnim i ternarnim), zatim prema podjelama dijelova dobe. U tim vježbama zastupljene su dvodobne, trodobne i četverodobne mjere, s jedinicama mjere četvrtinkom, polovinkom i osminkom (odnosno četvrtinkom, polovinkom i osminkom s točkom kod mjera s ternarnim dobama). Varijantni načini podjele ritma podrazumijevaju različite kombinacije podjele dobe (triolska podjela dobe /triola/, kvintola, sekstola, septola te duola i kvartola u mjerama ternarnih doba), dijelova dobe (triolska podjela dijelova dobe /“mala triola“/) ili cijeloga takta (duola, višedobna triola /„velika triola“/, kvartola).

Poglavlje Mješovite mjere u ovom je izdanju priručnika znatno prošireno te podijeljeno na dva dijela: jednostavne i složene mješovite mjere.

U poglavlje Polimetar uvrštene su, osim vodoravnog, i dvoglasne vježbe za okomiti polimetar.

Dvoglasne ritamske vježbe sadrže problematiku ritma i metra iz prethodnih poglavlja, ali u znatno sažetijem i jednostavnijem obliku. Tako je u grupama vježbi na pojedinim stranicama, kod dvodobnih, trodobnih i četverodobnih mjera, prva vježba koncipirana sa ostinatnim ritmom u jednoj od dionica, druga vježba je kanon, a treća je raznolikih ritamskih kombinacija. Slično tome, kod nekih će se vježbi u mješovitim mjerama u jednoj od dionica naći konstantno izdržane mješovite dobe.

Na kraju priručnika nalaze se dva dodatka, također nešto izmijenjena u odnosu na prvo izdanje. Prvi dodatak čini sklop od pet ritamskih tabela, koje sadrže različite ritamske kombinacije organizirane u jedan ili dva dvodobna takta, a u nastavi se mogu koristiti izvedbom  na različite načine: jednoglasno ili višeglasno,  individualno ili u grupi, ovisno o potrebama i ciljevima vježbanja.

Drugi dodatak je ritam Morseova koda – sustava međunarodne simbolične abecede, sastavljene kombinacijom kratkih i dugih zvukovnih impulsa korištenih u  telegrafiji još od sredine 19. stoljeća. U ovom je priručniku taj kod pretvoren u ritamske kombinacije te može poslužiti za zabavu ili samo kao spas od zaborava.

Pri izradi ovoga priručnika znatno su mi pomogle recenzentice  Blaženka Barlović, Martina Belković i Sanja Kiš Žuvela, koje su pomno pregledale svaku notu, razmotrile poredak i zahtjevnost vježbi, načine zapisa i notografiju te me svojim velikim znanjem i iskustvom savjetovale i usmjerile ka konačnom oblikovanju priručnika. Na svemu tome velika im hvala! Posebno hvala urednici ovoga izdanja, Sanji Kiš Žuvela, na savjetima oko stručne terminologije i jezične usklađenosti!

Nadam se da će i ovo izdanje priručnika Ritamske vježbe pronaći put do učenika i nastavnika koji će se njime služiti te im pomoći u boljem svladavanju ritamske problematike na nastavi solfeggia.

Alida Jakopanec

Urednica: Sanja Kiš Žuvela • Recenzentice: Blaženka Barlović, Martina Belković, Sanja Kiš Žuvela • Notografija: Alida Jakopanec • Lektura: Daria Lazić • Grafički urednik: Zlatko Subotičanec • Naslovnica: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2021. (17 × 24 cm, 120 str., klamano)

Naslovnica knjige Ritamske vježbe

Prvo izdanje, 2012.

Ritamske su vježbe nužne tijekom glazbenoga obrazovanja. Može ih se pronaći u knjigama i priručnicima za poučavanje solfeggia ili, rjeđe, kao samostalne zbirke vježbi. Ritamske vježbe Alide Jakopanec zbirka je isključivo ritamskih primjera. Namijenjena je onima koji su osnove glazbenoga zanata već svladali i žele usavršiti svoja znanja i vještine na tome području.

U sustavu glazbenoga obrazovanja u nas ta se zbirka može povezati s početkom srednje glazbene škole. U zbirci se temeljito i sustavno, od lakšega k težem, iznose različite ritamske kombinacije, kojima se u učenicima razvija vještina samostalnoga rješavanja sve težih i složenijih ritamskih problema.

Priručnik počinje vježbama koje po težini odgovaraju zahtjevima programa završnih razreda osnovne glazbene škole no ubrzo se počinju nizati teže i složenije vježbe. U primjerima se postupno uvodi binarna i ternarna podjela dobe i njezinih dijelova, a skladani su u mjerama različita broja doba, binarnim, ternarnim i mješovitim, jednostavnim i složenim. Isto je tako i doba prikazana različitim notnim vrijednostima, od osminke do polovinke. Time ovaj priručnik u potpunosti pokriva sve ritamske probleme s kojima se učenici mogu susresti u notnom zapisu djela navedenih u svim nastavnim programima za srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. I više od toga! Mnogi su među tim primjerima dobar iskorak prema najčešće vrlo složenom ritmu i metru djela suvremenije glazbene produkcije, one s kraja 19. te iz 20. i 21. stoljeća. U priručniku su i poliritamski primjeri, dobrodošli zbog razvoja željenih vještina vezanih uz percepciju polifonije.

U priručniku uz pedagošku nije zanemarena ni zabavna dimenzija. Tako će se tu pronaći i uputa za upoznavanje Morseove abecede, koja se temelji na kombinacijama kraćih i duljih zvukova. Budući da je to znakovlje suvremenim elektroničkim postignućima gotovo istisnuto iz komunikacije, njegovo je navođenje u ovome priručniku doprinos pokušajima da ga se sačuva za neke buduće generacije, makar samo kao „tajni kod“ učeničke komunikacije ili glazben(ičk)a zabava utemeljena na ritamskim obrascima.

U želji da baš svima koji to zažele omogući napredovanje u svladavanju ritamskih pojava i problema, Alida Jakopanec sastavila je i dodala u priručnik mnoštvo ritamskih obrazaca (v. poglavlje Ritamske tabele). U njima se, kombiniranjem raznih notnih vrijednosti i uz različite mogućnosti zapisa, sustavno na razini analitičkoga pristupa svakom pojedinom ritamskom problemu, pri čemu se iznose gotovo sve moguće ritamske kombinacije u svim vrstama mjera. Tijekom svoje dugogodišnje učiteljske prakse susreo sam i učenike i učitelje kojima takav pristup odgovara pa s veseljem i to prihvaćam kao dodatak ovom po svemu odličnom i modernom priručniku za svladavanje ritma i metra, što je samo jedan od putova ili sredstava koje vodi k cilju – što bržem i točnijem prepoznavanju ritma i metra glazbenih djela. (Tihomir Petrović)

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzenti: Martina Belković, Tihomir Petrović • Notografija: Alida Jakopanec • Grafički urednik: Zlatko Subotičanec • Naslovnica: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2012. (17 × 24 cm, 72 str., klamano)