Solfeggio 6

DRUGO IZDANJE (2019.)
Autorica: Blaženka Barlović

Nakon uspješno rasprodanoga prvog izdanja (2016.), drugo izdanje priručnika Solfeggio 6 Blaženke Barlović donosi nove primjere iz glazbene literature, koji će, uz druge izmjene i dopune, osvježiti nastavu solfeggia u završnome razredu osnovne glazbene škole.

PRVO IZDANJE
Autorica: Blaženka Binder

Naslovnica knjige Solfeggio 6SOLFEGGIO 6, priručnik za nastavu u glazbenoj školi autorice Blaženke Binder, prof. mentorice, pomoćno je nastavno sredstvo za nastavu solfeggia u VI. razredu osnovne glazbene škole.

Priručnik se sastoji od triju osnovnih cjelina. Prvu cjelinu čine melodijsko-ritamski primjeri iz glazbene literature, u svim tonalitetima, poredani i svrstani u cjeline prema broju predznaka, od C-dura do as-mola, u violinskom i basovskom ključu, ukupno 131 primjer.

Suvremena glazbenopedagoška stremljenja, kod nas i u svijetu, sve više teže uporabi glazbene literature kao temeljnog sredstva na području svladavanja glazbene pismenosti te stjecanja i razvijanja intonacijskih vještina. Blaženka Binder ogromnim je trudom i iskustvom u beskrajnom mnoštvu glazbene literature uspjela pronaći adekvatne primjere, koji će melodikom, ritmikom, metrikom i sadržajem biti primjereni zahtjevima nastave predmeta Solfeggio predviđenim nastavnim programom (Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne plesne škole, Narodne novine, 102/06).

U djelima skladatelja prošlih razdoblja gotovo je nemoguće pronaći primjere u tonalitetima s više od pet (ponekad i četiri) predznaka. Stoga, ali i iz razloga prilagođavanja opsega melodije opsegu dječjega glasa, autorica je za neke tonalitete odlučila primijeniti transpoziciju primjera. Takvim postupcima služili su se autori svih postojećih priručnika slične vrste, no Blaženka Binder otišla je i korak dalje te je za sve primjere navela tonalitete iz kojih su transponirani.

Primjeri iz glazbene literature uvelike će proširiti i opće znanje učenika iz područja glazbene kulture i poznavanja glazbenih djela. Postoji mnogo priručnika u kojima autori navode samo ime skladatelja te se vrsta i sastav skladbe iz koje je primjer upotrijebljen možda mogu samo naslutiti. U ovom su priručniku u naslovima navedene sve potrebne oznake i brojevi, tako da nastavnik, koji to želi, s lakoćom može pronaći zvukovni zapis primjera te omogućiti učenicima da čuju djelo u originalnoj izvedbi i u cijelosti.

Druga cjelina sadrži 48 ritamskih i 9 poliritamskih primjera. Njih je autorica sastavila sama, opet vodeći računa o elementima zadanim nastavnim programom. U primjerima su zastupljene sve mjere redom od dvodobnih, trodobnih i četverodobnih, preko ternarnih šestero-, devetero- i dvanaesterodijelnih, do mješovitih, petero-, sedmero i osmerodijelnih mjera. Kao jedinice mjere zastupljene su četvrtinka, polovinka i osminka te punktirana četvrtinka. Tijekom ritamskog zbivanja vrlo su muzikalno poredane ritamske kombinacije primjerene težine i raznolikosti.

Poliritamski primjeri, pisani u dva sistema, mogu se izvoditi na više različitih načina: govorenjem ili sviranjem, individualno ili u skupinama, ovisno o inventivnosti nastavnika, mogućnostima učenika i raspoloživosti nastavnih pomagala.

Treća cjelina priručnika sastoji se od teorijskoga dijela koji čine tri poglavlja: Glazbeni pojmovi, Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja i Abecedni popis skladatelja.

Glazbeni pojmovi većinom su povezani s elementima koji se susreću u primjerima iz glazbene literature iz prvog dijela priručnika, a sadrže i pojmove predviđene nastavnim sadržajem iz područja glazbene teorije u VI. razredu osnovne glazbene škole. Pojmovi su poredani abecednim redom.

Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja također prate primjere iz glazbene literature, no sadrže i ostale oznake koje učenici susreću ne samo na nastavi solfeggia već i na individualnoj nastavi instrumenta i nastavi skupnog muziciranja. Oznake za tempo organizirane su u tri grupe: polagani, umjereni i brzi tempo. U svakoj grupi zasebno oznake su poredane abecednim redom.

U Abecednom popisu skladatelja navedeni su svi skladatelji čija se imena susreću u prvom dijelu priručnika, s godinama rođenja i smrti te pripadajućim brojevima primjera.

SOLFEGGIO 6 Blaženke Binder trenutačno je jedinstveni priručnik te vrste. Nadam da će biti kvalitetno i korisno nastavno sredstvo te ga preporučujem nastavnicima i učenicima.

Urednik: Tihomir Petrović • Recenzentice: Martina Belković • Alida Jakopanec • Sanja Kiš Žuvela • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Blaženka Binder • Zagreb: HDGT, 2016. (17 × 24 cm, 73 str.)