Jelka Vukobratović: Tradicijski napjevi Hrvatske u nastavi solfeggia

Jelka Vukobratović je asistentica na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je diplomirala flautu (2008.) i muzikologiju i etnomuzikologiju cum laude (2012.). Doktorat iz etnomuzikologije stekla je na Sveučilištu za glazbu i prikazivačke umjetnosti u Grazu 2020., obranivši disertaciju o položaju lokalnih glazbenika na križevačkome području te njihovoj ulozi u izgradnji lokalnoga društvenog života i kulturnog identiteta. Ostala područja njezina istražicanja uključuju razne aspekte uloge popularne i tradicijske glazbe u svakodnevnome životu, njihov odnos s etničkim identitetima, memorijom i radom glazbenika. Objavila je devet znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima skupova, kao i dva poglavlja u knjigama, te aktivno sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija.