Solfeggio 5

Autorica: Blaženka Barlović

Naslovnica za Solfeggio 5

Drugo, promijenjeno i dopunjeno izdanje (2020.)

ogledne stranice Barlović 2020.

Priručnici za nastavu u osnovnoj glazbenoj školi autorice Blaženke Barlović, prof. savjetnice, drugi su obrazovni materijali priređeni za nastavu solfeggia u završnim razredima osnovne glazbene škole. Kvaliteta ovih priručnika razvidna je već iz same činjenice da su njihova prva izdanja doživjela velik interes učitelja i nastavnika predmeta Solfeggio, koji su se ovim obrazovnim materijalima služili prilikom svojega rada sa učenicima te su rasprodana u vrlo kratkome roku. Time se ukazala potreba za tiskom nove naklade, što je autorici Blaženki Barlović dalo poticaj, inspiraciju i priliku za još kvalitetnijim uređivanjem sadržaja ovih dvaju priručnika.

Pri sastavljanju priručnika autorica slijedi svoju već prokušanu sadržajnu koncepciju, u kojoj je građa podijeljena u tri veće cjeline:
1. Melodijsko-ritamski primjeri iz glazbene literature
2. Ritamski primjeri; Dvoglasni ritamski primjeri
3. Glazbeni pojmovi; Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja; Abecedni popis
skladatelja

Građa svih triju poglavlja primjerena je zahtjevima nastave predmeta Solfeggio, predviđenima nastavnim programom koji je trenutačno na snazi (Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne plesne škole, Narodne novine, 102/06).

Melodijsko-ritamski primjeri iz glazbene literature jednoglasni su primjeri u tonalitetima kojima učenici trebaju ovladati:
– u V. razredu osnovne glazbene škole od C-dura i a-mola do Fis-dura i dis-mola, odnosno Des-dura i b-mola;
– u VI. razredu osnovne glazbene škole od C-dura i a-mola do Cis-dura i ais-mola, odnosno Ces-dura i as-mola.
Usto, u novim izdanjima ovih priručnika posebno su izdvojeni primjeri koji sadrže modulacije u srodne tonalitete.

Zapisi primjera u violinskom su i basovskome ključu, a uporaba određenoga ključa uglavnom je uvjetovana izvornim notnim tekstom. Primjerima je zastupljen velik broj skladatelja iz gotovo svih glazbeno-stilskih razdoblja (od glazbenoga baroka do skladatelja 20. stoljeća) te se između njih učenici i nastavnici mogu susresti i sa onima manje poznatima.
Poneki primjeri iz glazbene literature, koji se koriste i na individualnoj nastavi instrumenata ili nastavi skupnog muziciranja, sigurno će dodatno razveseliti učenike.

Broj primjera znatno je veći u odnosu na prva izdanja, po dvjestotinjak u svakom od priručnika, što nastavnicima pruža veću mogućnost izbora prilikom rada na intonaciji i glazbenom diktatu.

Značajna je razlika u odnosu na prva izdanja priručnika Solfeggio 5 i Solfeggio 6 navođenje gotovo svih primjera u originalnim tonalitetima. Zbog toga će se možda ponegdje naići na prekoračenje opsega dječjeg glasa (ukoliko se u toj fazi glazbenog obrazovanja i uzrasta učenika uopće može unificirati taj opseg!?) i potrebe premještanja cijelog ili dijela primjera za oktavu više ili niže. Osim toga, i transpozicija je jedan od važnih elemenata glazbene pismenosti te se ovi primjeri odlično mogu iskoristiti za vježbanje te tehnike, jer kod svih primjera koji su transponirani naveden je i originalni tonalitet.
U samo nekoliko primjera, prvenstveno zbog ritamskih kombinacija, moguće je sresti mala odstupanja od važećega nastavnog programa. Naprednijim grupama to možda neće predstavljati neki veći problem, no ako i predstavlja, primjera je toliko da se bez grižnje savjesti oni mogu i preskočiti.

Primjeri iz glazbene literature uvelike će proširiti i opće znanje učenika iz područja glazbene kulture i poznavanja glazbenih djela. U ovim su priručnicima (što je redovita praksa svih autora priručnika takvoga tipa u izdanju HDGT-a) u naslovima navedene sve potrebne oznake i brojevi, tako da nastavnik, koji to želi, s lakoćom može pronaći zvukovni zapis primjera te omogućiti učenicima da čuju djelo u originalnoj izvedbi i u cijelosti.

Ritamski i Dvoglasni ritamski primjeri sastavljeni su sukladno zahtjevima zadanima važećim nastavnim programom. U ritamskim primjerima zastupljene su dvodobne, trodobne i četverodobne mjere sa jedinicama mjere četvrtinkom, polovinkom i osminkom, zatim ternarne mjere šestodijelne, devetodijelne i dvanaestodijelne te mješovito složene petodijelne i sedmodijelne mjere.
U dvoglasnim ritamskim primjerima, pisanim u dva sistema, raznolikost metrike nešto je manja, sukladno zahtjevnosti same problematike izvođenja.
Tijek ritamskog zbivanja vrlo je muzikalan, raznolik i logičan, težine primjerene zahtjevima važećega nastavnog programa i uzrastu učenika.

Za notografiju priručnika, koja je vrlo uredna i vjerna pravilima glazbenoga pravopisa, zaslužna je sama autorica.

Glazbeni pojmovi; Oznake za dinamiku, tempo i način izvođenja i Abecedni popis skladatelja poglavlja su koja čine teorijski dio priručnika. Njihov sadržaj usko je vezan uz pojmove i oznake koje susrećemo u primjerima iz glazbene literature sadržanima u ovim priručnicima. Pojmovi su poredani abecednim redom, definirani primjereno uzrastima učenika i prema važećim terminološkim načelima. Abecedni popisi skladatelja sadrže imena skladatelja čija su djela zastupljena u primjerima u prvom dijelu svakog priručnika, s godinama rođenja i smrti, uz pripadajuće brojeve primjera.

Priručnici za nastavu Blaženke Barlović pomno su pregledani od strane recenzentica i urednice za strukovno nazivlje, što je redovita praksa prilikom objavljivanja svih knjiga takve vrste u izdanju HDGT-a.

Čestitam autorici Blaženki Barlović na trudu i ustrajnosti pri stvaranju i poboljšanju priručnika, čija je kvaliteta već dokazana u praksi, uz nadu što skorijem nastanku njezinih priručnika za osnovnu glazbenu školu Solfeggio 3, 2 i 1.

Alida Jakopanec


Predgovor

U drugome, promijenjenom i dopunjenom izdanju priručnika za nastavu solfeggia u 5. razredu osnovne glazbene škole izneseno je mnoštvo novih primjera, kako iz umjetnič- ke glazbene literature, tako i ritamskih primjera. Sadržaj i razina primjera u cijelosti su usklađeni s nastavnim planom i programom predmeta Solfeggio (Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene i osnovne plesne škole, NN 102/06).

Priručnik je podijeljen u nekoliko cjelina. Prvi dio priručnika tvori 200-tinjak ulo- maka iz umjetničke glazbene literature, od kojih posebno poglavlje zauzimaju primjeri s modulacijama te primjeri u mješovitim mjerama. Za razliku od prošloga izdanja pri- ručnika Solfeggio 5, u ovome izdanju skoro su svi ulomci u originalnome tonalitetu i zapisu, pa će se neki od njih morati pjevati za oktavu više ili niže no što je zapisano. Uz naslove skladbi navedeni su svi podatci potrebni za pronalaženje notnoga zapisa cijeloga djela ili snimke, ovisno o željama i afinitetima nastavnika i učenika.

Drugi dio priručnika čini 69 autorskih ritamskih i dvoglasnih ritamskih primjera koji služe za lakše svladavanje ritamske problematike. Melodijsko-ritamski i ritamski primjeri mogu se rabiti i za izvođenje a vista, razvijanje glazbene memorije te glazbe- noga ukusa, vježbanje transpozicije i transkripcije, analizu glazbenoga oblika, kao i za glazbeni diktat.

Na kraju priručnika nalazi se pojmovnik te popis i objašnjenje oznaka za tempo, dinamiku i način izvođenja koje se pojavljuju u skladbama.

Nadam se da će ovaj priručnik biti jednako dobro prihvaćen u nastavi kao i prethod- na tri naslova. Zadovoljstvo pri korištenju priručnicima koje sam primijetila kod svojih učenika i kolega dalo mi je najveću motivaciju i za ovo, promijenjeno izdanje.

Blaženka Barlović
Zagreb, 26. kolovoza 2020.


2., promijenjeno i dopunjeno izdanje: Urednica: Martina Belković • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Blaženka Barlović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2020 (17 × 24 cm, 80 str., šivani uvez)
1. izdanje: Urednik: Tihomir Petrović • Lektorica: Daria Lazić • Notografija: Blaženka Barlović • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Zagreb: HDGT, 2017. (17 × 24 cm, 80 str., šivani uvez)