Aleksandra Kardum

dr. sc. Aleksandra Kardum, Centar za autizam, Split:

Uloga glazbe u radu s djecom s poremećajima iz spektra autizma

Pedagoški rad s djecom koja imaju poremećaj iz spektra autizma (PSA) metodički je vrlo specifično i zahtjevno područje. Prije svega, prisutan je ključan metodički zaokret koji glazbu ne smatra isključivim i jedinstvenim ciljem per se, već joj dodjeljuje ulogu sredstva koje može pomoći ostvarivanju različitih izvanglazbenih ciljeva. Uvažavajući prirodu ovog složenog neurorazvojnog poremećaja koji intenzitetom može varirati od blažih smetnji do potpune nefunkcionalnosti djeteta, određuje se izbor aktivnosti i način metodičkog pristupa. Glazba može poslužiti kao medij komunikacije s djetetom koje istu odbija ili je ne zna ostvariti, stvoriti kontekst osjećaja sigurnosti i smirenja te potaknuti razvoj različitih preverbalnih vještina (imitacija, zanimanje za predmete i ljude, združena pažnja, fina i gruba motorika, propriocepcija, simbolička igra itd.). Također, u specifičnoj realnosti djeteta s autizmom glazba može predstavljati siguran put ka njegovu većem samopouzdanju i samoaktualizaciji.

Aleksandra Kardum diplomirala je Glazbenu kulturu na Fakultetu prirodoslovnih znanosti i odgojnih područja u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine magistrirala je radom Prepoznavanje i uvažavanje stilova učenja kao pretpostavka individualizacije nastave te doktorirala obranivši temu Odrednice roditeljskoga ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz spektra autizma (2021.). Bila je zaposlena kao nastavnica glazbene umjetnosti u srednjoj školi Jure Kaštelan u Omišu te kao glazbena terapeutkinja u Centru za autizam u Splitu, gdje radi i danas, a odnedavno je usto vanjska suradnica na na Odsjeku za rani i predškolski odgoj na Filozofskom fakultetu u Splitu. Kontinuirano se usavršava te objavljuje radove na području sustavne i obiteljske pedagogije, s osobitim interesom za metodiku rada uz pomoć glazbe s djecom koja imaju poremećaj iz spektra autizma. Značajno područje njezina interesa jest rad s roditeljima djece s PSA-om te često održava predavanja, savjetovanja i radionice za roditelje. Piše didaktičke pjesmice i dramske tekstove za djecu s autizmom kako bi ih aktivnije uključila u kulturni i javni  život zajednice te podigla senzibilitet društva za ovaj poremećaj, što je objedinila u multimedijskom priručniku za roditelje, odgojitelje, učitelje, rehabilitatore i sve one koji rade s djecom koja imaju poremećaje iz spektra autizma i ostale razvojne poremećaje. Priručnik Čekam te ovdje sadrži gotovo 50 novih didaktičkih pjesmica, brojalica i vježbi uz glazbu s priloženim notnim zapisima i glazbenim snimkama, a iste su usmjerene na razvijanje komunikacijskih i jezičnih vještina djece s razvojnim poremećajima (ali, također, i djece tipičnog razvoja). Zbog postignuća u nastavnoj i stručnoj djelatnosti unaprijeđena je u zvanje učitelja mentora. Književnica je i autorica četiriju romana.