Vito Balić

doc. dr. sc. Vito Balić, Umjetnička akademija, Split:

Motivsko-metarska analiza

Razlog povezivanju motivske i metarske analize leži u obradi glazbenih vrsta karakternog komada (prva polovina 19. st.) i plesnih stavaka (17. i 18. st.) u programu glazbenih oblika koji počivaju na jednolikoj metarskoj gradnji umnažanjem jednog osnovnog motiva. U takvoj gradnji prepoznaju se određeni principi ili načini gradnje koje možemo nazvati motivsko-metarskim i koji se razlikuju od drugih principa gradnje (ispredanja, tematskog oblikovanja, nizanja itd.). Pretpostavka za ovo predavanje počiva na shvaćanju metra kao organizacije (mjerne jedinice) ritamskih pojava koja nastaje njihovim kvalitativnim grupiranjem ili glazbenim raščlanjivanjem (W. Gieseler). Na oglednim primjerima Beethovenovih menueta i scherza objasnit će se određenje motiva i fraziranje u odnosu na metar te tehnike metarske gradnje (jednolika gradnja, množenje i dijeljenje, vrste skraćivanja i proširivanja). Pokazat će se mogućnosti nejednolike metarske gradnje na način da jedna njezina razina zadrži jednoliko ponavljanje s obzirom na poimanje metra kao organizacije na više istodobnih razina (podjela dobe, doba, takt i grupe taktova od motiva, fraze, rečenice, periode, nizova rečenica, do oblika pjesama kao krajnje granice mogućnosti percepcije grupiranja). U zaključku predavanja ukazat će se na domete ovoga oblikovanja u drugim glazbenim vrstama i njegovo moguće razumijevanje.

Vito Balić (1971.) studirao je glazbenu teoriju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Stječe doktorat na Poslijediplomskome doktorskom studiju etnomuzikologije na Umjetničkoj akademiji u Splitu kod Mirjane Babić-Siriščević i Nikole Buble radom Melodijske značajke splitskog glazbenog stvaralaštva. Od 2017. je zaposlen kao docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Vodio je različite glazbene sastave. Bavi se proučavanjem i organiziranjem glazbene arhivske građe u Splitu. Objavljuje radove iz glazbene teorije i o hrvatskoj glazbi, a posebnu pozornost posvećuje splitskim skladateljima, čija djela uređuje i priprema za tisak. Od 2003. priredio je i uredio više od 60 notnih izdanja. Od 2013. do 2019. je bio gost urednik u južnohrvatskom etnomuzikološkom godišnjaku Bašćinski glasi, a uredio je i dva zbornika: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 (2016.) i Fra Bernardin Sokol (2018.).